Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Na území Blatenska byl v srpnu 2011 dokončen projekt Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navázal na úspěšnou akci z roku 2006 - 2007, kdy na území Svazku obcí Blatenska vznikl první komunitní plán. V letech 2010 – 2011 bylo komunitní plánování zaměřeno na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb, který řeší současné potřeby obyvatel území a je také vhodným podkladem pro plánování na krajské úrovni. Plán je výstupem spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Do procesu se zapojilo všech 32 obcí ležících na území svazku a všichni místní poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, dále zástupci uživatelů a veřejnosti. V roce 2011 byla vytvořena strategická část plánu. Byly zpracovány doplňující analýzy, aktivně se scházela řídící skupina a tři skupiny pracovní. Byly připraveny SWOT analýzy, které byly jedním z podkladů pro návrh priorit, opatření a aktivit plánu. Ty pak byly na veřejném projednání představeny široké veřejnosti. Po zapracování připomínek byl plán na valné hromadě Svazku obcí Blatenska schválen starosty obcí. Po schválení zastupitelstvem města Blatná byl plán předložen ke schválení i samosprávám všech ostatních obcí svazku. Byl připraven Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku. Plán včetně podrobných analýz, katalogu a dokumentace z procesu byl vydán na CD (náklad 150 ks).

 Odkaz k projektu:

www.blatensko.cz

oplzz

 

CpKP jižní Čechy podpořili