Výchova k občanství

Skupinová práce žákůPokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali demokratické hodnoty, chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově tak přispívali k rozvoji občanské společnosti, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na základních školách. Proto nabízíme školám výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. Pedagogům poskytujeme metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.

Venkovská krajina očima dětí

Číst dál...Projekt se zaměřil na to, jak děti vnímají krajinu v okolí svého domova, své školy. Jednotlivé aktivity pobízely k bližšímu zkoumání krajiny a k zjišťování dalších informací o ní. Žáci nejprve spolu s učiteli připravili jednodenní výlet do okolí školy, během kterého pak poznávali přírodu všemi smysly. Následovala fotografická soutěž, ve které se žáci soustředili na svá oblíbená místa v krajině; odhalovali místa, kterým člověk ublížil, nebo naopak dokumentovali, kde člověk zasáhl pozitivně. Zajímavým prvkem byly rozhovory s rodiči a prarodiči, mapování vlastní cesty do školy, vernisáž žákovských děl na zámku ve Svojšíně nebo vytváření projektů s environmentální tématikou samotnými žáky. Děti, ale i učitelé a rodiče získali mnoho příležitostí k tomu prozkoumat krajinu, která spadá do jejich životů. Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu je pak regionální vlastivěda Konstantinolázeňský poutník, která se zabývá charakteristikou přírodního prostředí regionu, historií a vývojem místní krajiny atd. Publikaci v rámci projektu vytvořilo občanské sdružení Ametyst.

Číst dál...

Kreativní demokratická škola – cesta k aktivnímu občanství

Číst dál...Projekt usiloval o nastavení efektivního přístupu ve výuce průřezového tématu Výchova demokratického občana a posílení zapojení škol do života a rozvoje místní komunity. Během projektu byla vytvořena a pilotně ozkoušena nová metoda – hra Kreativní demokratická škola. Žáci během ní nejprve identifikovali problémové oblasti ve svém okolí, demokraticky zvolili jeden stěžejní problém a společně pak navrhli jeho detailní řešení. Kreativita, originalita a propracovanost většiny žákovských projektů zaujaly nejen nás, ale i samotné zastupitele příslušných obcí. Díky pravidelné komunikaci se samosprávou a se spoluobčany se některým třídám podařilo dotáhnout projekt až k samotnému řešení.

Podrobnosti o projektu naleznete na webových stránkách projektu: http://www.kds.cpkp-zc.cz/

Číst dál...

Škola – srdce regionu

ŠČíst dál...kola není jen místem pro výchovu a vzdělávání dětí, ale i místem pro vzájemné potkávání, sdílení zážitků, rozšiřování obzorů, je dějištěm kultury, zdrojem inspirace, obohacením každé obce. Škola je srdcem svého regionu. V našem projektu se snažíme propojit dva nepříliš vzdálené regiony, avšak sídlící na druhé straně hranice (Plzeňský kraj a Bavorsko).

Číst dál...

CpKP západní Čechy podpořili