Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023

BerounCpKP střední Čechy od prosince 2017 realizuje projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023", který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let a to od prosince 2017 do listopadu 2019. Město Beroun vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

Cílem projektu je aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území města Berouna a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci území ORP. Realizace projektu směřuje k zajištění dostupnosti a vytvoření popisu optimální sítě sociálních služeb, která zvýší kvalitu života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019–2023, Akční plán na roky 2020 až 2021

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace aktivit:

 • Zpracování analytických podkladů
 • Podpora spolupráce v celém území obce s rozšířenou působností
 • Vyhodnocení současného platného komunitního plánu a zpracování aktuálního plánu a navazujících akčních plánů
 • Zpracování informačních materiálů pro cílové skupiny projektu
 • Realizace vzdělávání účastníků procesu plánování

V rámci projektu bude vytvořen Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb Beroun a spádové oblasti na období 2019 - 2023 a Akční plány na roky 2019 a 2020. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a elektronické podobě a 4 druhy letáků informujících o možnostech a způsobech poskytování pomoci na území ORP pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

AKTUALIZACE K KVĚTEN 2019 

ANALYTICKÁ ČÁST
V rámci analytické části byly realizovány níže uvedené činnosti:

 • Zmapování poskytovatelů sociálních služeb (dále SSL) v území a vytvoření jejich přehledu.
 • Vytvoření Přehledu obcí v ORP Beroun, který mapuje všech 47 obcí.
 • Z dostupných zdrojů byly dále získány strategické a analytické dokumenty obcí vztahující se k sociálním službám a komunitnímu plánování.
 • Průběžný sběr dalších dat a informací (přehled exekucí, data z výkaznictví OSVZ MěÚ Beroun, statistiky sociálních dávek, přehled dětských psychiatrů a psychologů, zmapování MAS a DSO - místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí, finanční zdroje v rámci obcí směřující do sociální oblasti apod.).

V procesu tvorby jsou následující dokumenty:

 • SWOT analýza
 • Popis poskytovaných SSL
 • Základní popis území
 • Popis finančních zdrojů systému sociálních služeb v území

Dále v rámci analytické části byly realizovány za účelem mapování potřeb občanů:

 • 4 skupinové rozhovory v rámci MěÚ Beroun – OSVZ
 • 1 ohnisková skupina s pečujícími osobami
 • 19 rozhovorů v rámci poskytovatelů sociálních služeb
 • 1 rozhovor se sociální pracovnicí nemocnice v Beroun

   Příprava a pilotní ověření dotazníku pro pečující osoby. Od ledna 2019 jsou realizovány rozhovory s pečujícími.

Výsledkem mapování potřeb osob žijících v území ORP Beroun bude Popis potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, který je v procesu tvorby.
Dále bylo realizováno 13 jednání ve spádových obcích = rozhovory se starosty obcí ORP Beroun.

PODPORA SPOLUPRÁCE V ÚZEMÍ
V rámci spolupráce v území byly realizovány:

 • 3 jednání Koordinační skupiny.
 • 7 jednání Pracovních skupin s účastí v rozmezí 12 – 40 osob.
 • Setkání sociálních pracovníků za účasti 43 osob.
 • Byl zpracován akční plán KPSS pro rok 2019.

V rámci jednání pracovních skupin byla řešena následující témata:

 • Mapování stávající situace v rámci jednotlivých cílových skupin (senioři; osoby se zdravotním postižením; rodin s dětmi a mládež; osoby sociálně vyloučené a ohrožené soc. vyloučením).
 • Berounský Vánoční jarmark sociálních služeb – nové pojetí.
 • Péče o seniory v domácím prostředí.
 • Informovanost o sociálních službách a pomoci v náročných životních situacích.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

 Přípravné kroky pro tvorbu Katalogu sociálních služeb a letáků – řešení nejvhodnějšího pojetí:

 • Informační materiál pro laickou veřejnost, občany
 • Informační materiál pro starosty, případně další pracovníky obcí

V NÁSLEDUJCÍM OBDOBÍ DOJDE:

 • Finalizaci analytické části.
 • Dokončení rozhovorů s klíčovými aktéry.
 • Realizaci dalších jednání pracovních skupin směřujících k diskuzím nad konkrétními možnými řešeními.
 • Realizaci setkání Koordinační skupiny.
 • Realizaci tematických workshopů.
 • Dílčím jednáním v rámci spádových obcí ORP Beroun.
 • Přípravě návrhu pracovní verze priorit pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023.
 • Finalizaci Akčního plánu na rok 2019.
 • Finalizaci pojetí informačních materiálů a jejich tvorbě.

Kontaktní osoba: Monika Ljubková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548

Logo OPZ barevné

CpKP střední Čechy podpořili