Plánujeme v mikroregionu Polabí

Lysá nad LabemCpKP střední Čechy od ledna 2018 realizuje projekt s názvem „Plánujeme v Mikroregionu Polabí", který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let a to od ledna 2018 do prosince 2019. Město Lysá nad Labem vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

Jedná se o území, kde proces plánování v plném rozsahu nebyl realizován, proto je cílem projektu nastartovat efektivní a udržitelný proces komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb v rámci celého území Mikroregionu Polabí, vycházející z potřeb občanů a možností území.

 Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace aktivit:

 • Zpracování analytických podkladů
 • Podpora spolupráce v území mikroregionu
 • Zpracování Komunitního plánu a akčních plánů
 • Zpracování informačních materiálů pro cílové skupiny projektu
 • Zpracování návrhu kritérií pro financování služeb

V rámci projektu bude vytvořen „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024" a Akční plány na roky 2019 a 2020. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a elektronické podobě a letáky informující o možné pomoci ve 4 životních situacích pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

AKTUALIZACE KVĚTEN 2019 

ANALYTICKÁ ČÁST

V rámci analytické části byly realizovány níže uvedené činnosti:

 • Zmapování poskytovatelů sociálních služeb (dále SSL) v území a vytvoření jejich přehledu.
 • Vytvoření Přehledu obcí Mikroregionu Polabí.
 • Z dostupných zdrojů byly dále získány strategické a analytické dokumenty obcí vztahující se k sociálním službám a komunitnímu plánování.
 • Průběžný sběr dalších dat a informací (přehled exekucí, data z výkaznictví sociálního odboru MěÚ Lysá nad Labem, statistiky sociálních dávek, přehled dětských psychiatrů a psychologů, finanční zdroje v rámci obcí směřující do sociální oblasti, přehled sociální práce, sociodemografické údaje apod.).

V procesu tvorby jsou následující dokumenty:

 • SWOT analýza
 • Popis poskytovaných SSL
 • Základní popis území
 • Popis finančních zdrojů systému sociálních služeb v území

Dále v rámci analytické části byly realizovány za účelem mapování potřeb občanů:

 • 2 skupinové rozhovory se seniory v rámci Kavárničky dříve narozených
 • 7 individuálních rozhovorů se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a dalších odborníků
 • 51 rozhovorů s dětmi a mládeží trávící volný čas v ulicích vytipovaných lokalit. Výsledkem analýzy bude zjištění výskytu konkrétních sociálně rizikových jevů, které jsou potenciálně rizikové pro sledovanou cílovou skupinu, dále zjištění informací o životním stylu cílové skupiny a jejích potřebách.

Výsledkem mapování potřeb osob žijících v území Mikroregionu Polabí bude Popis potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, který je v procesu tvorby.

Dále bylo realizováno 9 jednání ve spádových obcích = rozhovory se starosty obcí v rámci Mikroregionu Polabí.

Výstupem analytiské části je Základní popis území pro potřeby plánování rozvoje sociálních a návazných služeb v Mikroregionu Polabí.

PODPORA SPOLUPRÁCE V ÚZEMÍ

V rámci spolupráce v území byly realizovány:

 • 7 jednání Řídící skupiny.
 • 15 jednání Pracovních skupin realizovaných v Lysé nad Labem a Milovicích.

V rámci jednání pracovních skupin byla řešena následující témata:

 • Mapování situace v rámci jednotlivých cílových skupin (řešení specifických problémů, nabídka sociálních a dalších služeb, návrhy řešení apod.):
  • senioři;
  • osoby se zdravotním postižením;
  • rodiny s dětmi a mládež;
  • osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením.
 • Informovanost o sociálních službách a pomoci v náročných životních situacích.
 • Byl zpracování akční plán KPSS pro rok 2019.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Přípravné kroky pro tvorbu Katalogu sociálních služeb a letáků – řešení nejvhodnějšího pojetí:

 • Informační materiál pro laickou veřejnost, občany
 • Informační materiál pro starosty  případně další pracovníky  obcí.

V NÁSLEDUJCÍM OBDOBÍ DOJDE:

 • Finalizaci analytické části.
 • Dokončení rozhovorů s klíčovými aktéry.
 • Realizaci dalších jednání pracovních skupin směřujících k diskuzím nad konkrétními možnými řešeními.
 • Realizaci setkání Řídící skupiny.
 • Dílčím jednáním v rámci spádových obcí v rámci Mikroregionu Polabí.
 • Přípravě návrhu pracovní verze priorit pro Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024.
 • Finalizaci Akčního plánu na rok 2019.
 • Finalizaci pojetí informačních materiálů a jejich tvorbě.

 Kontaktní osoba: Petra Dobiášová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547

Logo OPZ barevné

CpKP střední Čechy podpořili