Benchmarking venkova

ehomer 120Projekt Benchmarking venkova usiluje o nastavení způsobu hodnocení managementu mikroregionů a MAS založeného na dobrovolném porovnávání sady indikátorů. Webový nástroj www.ehomer.cz chce tak dávat managementu mikroregionů a MAS zpětnou vazbu na jejich činnost, a tím i možnost jejich rozvoje. Tento nástroj si neklade za cíl hodnotit přístupy jednotlivých mikroregionů a MAS, ale chce u nich porovnávat dopady jejich činnosti.

Mikroregiony jsou dobrovolným sdružením obcí s různou právní formou subjektivity. Jejich cílem je společný rozvoj území vymezený společným katastrálním územím jednotlivých členských obcí. Mikroregiony mají formálně ustanoveny volené orgány, které se podílejí na strategickém plánování a realizaci jednotlivých aktivit a projektů. Charakter spolupráce je dán funkčními vazbami a specifikami regionu. Jejím smyslem je především usilování o realizaci politických a ekonomických výhod, iniciace pozitivních růstových trendů či minimalizace dopadů negativních jevů ve vývoji venkovských regionů.

V současnosti v ČR působí takto vydefinovaných mikroregionů 500 a 146 místních akčních skupin. Jejich společný cíl, tj.rozvoj subregionu, je stále více závislý na profesionalizaci managementu rozvoje, který je nutné vnímat jako organizační strukturu mikroregionu i jako metodu, kterou jsou v mikroregionu iniciovány a realizovány aktivity/projekty, tak i jako vyhodnocovací činnost mikroregionu z hlediska dopadů na rozvoj území. Ideální a správně fungující management rozvoje mikroregionů plní koordinační, iniciační, strategické a výkonné funkce.

ehomer nahledK hodnocení těchto cílů se vztahuje základní sada indikátorů pro mikroregiony webového nástroje www.ehomer.cz. Mikroregiony samozřejmě vznikají za účelem řešení konkrétních problémů. Jejich škála je ovšem příliš široká na vytvoření jednotné indikátorové sady, a proto jsou k základní sadě postupně doplňovány specifické indikátory pro využití sledování dopadů činnosti managementu mikroregionů.

V roce 2011 jsme dokončili a zveřejnili sadu doplňkových indikátorů pro mikroregiony a MAS, která obsahuje indikátory sledující dopady činnosti mikroregionů a MAS. Doplňková sada indikátorů je členěna do různých oblastí (např. životní prostředí, bezpečnost apod.) a pro každou oblast je navrženo několik jednotlivých indikátorů, které si mikroregiony nebo MAS zvolí ke sledování dle svého zaměření.

Publikace a studie vytvořené v rámci projektu:

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů

Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů

Inspirujeme se navzájem Příklady dobré praxe managementu rozvoje mikroregionů a MAS

Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Ol. a Zl. kraje

Projekt podpořen:

MMR logo

CpKP střední Čechy podpořili